HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Bản Tin  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣
Bản Tin số 40 (10/2017)
Bản Tin số 41 ̣̣̣(07/2018)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


BẢN TIN GIA ĐÌNH VOVI

Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017)
Bản Tin số 41 (07/2018)

Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 40 (10/2017)
Bản Tin số 42 (06/2019)

 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.81.28.10    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 2069209 hits  This page: 2069368 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster